Kişisel Verilerin Korunması Hakkında

Bu bildirim 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) 10. maddesi gereğince ziyaretçilerimizi bilgilendirme yükümlülüğümüz kapsamında yapılmaktadır.

Filmhafizasi.com kişisel verilerin 6698 sayılı KVKK’ya uygun olarak işlenmesi ve muhafaza edilmesi konusuna azami hassasiyet göstermekte, KVKK’da belirtildiği üzere “Veri Sorumlusu” sıfatıyla sorumlu olduğu kişisel verileri aşağıda izah edildiği şekilde ve mevzuat tarafından izin verilen sınırlamalar çerçevesinde işlemektedir.

Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel veriler filmhafizasi.com web sitesi üzerinden ziyaretçilerin beyanı ile veya web sitemizde konumlandırdığımız çerezler aracılığı ile toplanabilir. Çerezler ile ilgili detaylı bilgi için lütfen Çerez Politikamızı inceleyiniz.

Toplanan kişisel verileriniz; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar için ve işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenir.

Bu amaçlar, ziyaretçilerimizi filmhafizasi.com’daki yenilik ve gelişmelerden haberdar etmek, takipçilerimizin film hafızası bünyesinde gerçekleşen yarışma, oyun vb etkinliklerde ödül kazanılması durumunda iletişime geçebilmek, ödülü ulaştırabilmek, ziyaretçilerimizin anonim verileri üzerinden hedef kitle analizi ve çeşitli raporlamalar yapmaktır.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel veriler, yukarıda belirtilen amaçlar çerçevesinde gerekli güvenlik önlemlerin almak kaydıyla, Türkiye içinde veya dışında bulunan sunucularda veya diğer elektronik ortamlarda işlenip saklanabilir.

İlgili Kişi Olarak Haklarınız

KVKK’nın 11. maddesine göre ilgili kişi olarak haklarınız şunlardır;

  1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  6. KVKK’ya ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme 

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi yazılı olarak web sitemizde belirtilen iletişim adresinden iletebilirsiniz. 

Veri Sorumlusu KVKK’da olabilecek değişiklikler ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek yöntemler ile verilecek kararlar sebebi ile bu aydınlatma bildiriminde değişiklik yapma hakkını saklı tutmaktadır.